Potrdilo o sodelovanju v projektu TVU

Andragoški center Slovenije izdaja dve vrsti potrdil o sodelovanju v projektu TVU:

  • potrdila, namenjena posameznikom, zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja, ter
  • splošna potrdila o sodelovanju v projektu TVU.

Izdaja prvega potrdila

Do izdaje prvega potrdila so upravičeni posamezniki, zaposleni v šolah in sorodnih ustanovah, ki so sodelovali v projektu TVU kot nosilci projekta TVU v tej ustanovi, nosilci območne/tematske koordinacije v projektu TVU ali nosilci koordinacije Parade učenja v projektu TVU in so na podlagi 20. člena, razdelka B, 29. alineje Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (UL RS 54/2002, 123/2008, 44/2009, 18/2010 in 113/2020) upravičeni do 2 točk.

Obveznosti, povezane s posamezno vlogo v projektu TVU, so opredeljene v spodnjih obrazcih.

Posameznik lahko v danem letu prejme le eno od naštetih treh različic tega potrdila.

Za izdajo potrdila morata biti izpolnjena dva pogoja:

Izdaja drugega potrdila

Do izdaje drugega potrdila so upravičeni sodelavci prej omenjenega nosilca TVU ter posamezniki, ki so zaposleni v ustanovah, ki jih prej omenjeni pravilnik ne zadeva. Potrdilo ima v tem primeru neformalen značaj in ne pomeni vrednotenja ali umeščanja na podlagi kakršnih koli pravilnikov o napredovanju.

Tudi za izdajo tega potrdila morata biti izpolnjena dva pogoja:

Za pravilnost podatkov o posameznikovi vlogi v projektu TVU jamči ravnatelj oziroma direktor ustanove.

Vloge naj bodo naslovljene na Andragoški center Slovenije, Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, s pripisom »Za potrdila TVU«.

Potrdila se izdaja za tekoče leto, in sicer za vloge, ki bodo prispele na naš naslov do konca leta 2023, izjemoma pa do začetka naslednjega TVU. Za nazaj potrdil ne izdajamo.

Kontaktni osebi: Erika Brenk in Zvonka Pangerc Pahernik.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content