Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)

V tej skupni akciji povezujemo več izzivov sodobnega časa. Živimo v raznoliki družbi, zato je pomembno vključevanje ranljivih posameznikov, kot so osebe z gluhostjo, slepoto, gibalno oviranostjo, migranti, ljudje z ekonomsko neenakostjo, živeči v deprivilegiranih okoljih ipd. Raziskave namreč kažejo, da je celo v majhni Sloveniji opaziti vrzeli v razvitosti posameznih regij ter dostopnosti zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih in podobnih storitev.

Mišljenje, da ranljive skupine ne pogrešajo tovrstnih storitev, je stvar preteklosti. Ljudje imamo podobne želje, potrebe in motive. Z izobraževanjem privilegiranih skupin lahko dosežemo večjo vključenost. Doseči je treba njihovo zaupanje in jim z različnimi projekti omogočiti izboljšanje kakovosti življenja. Prostovoljci, ki se vključujejo v najrazličnejše akcije, svoje udejstvovanje opisujejo kot nekaj, kar jih osrečuje. Poznamo tudi akcije, kjer ranljivi pomagajo ranljivim – tovrstne dogodke bi želeli letos še posebej izpostaviti.

Migracije so po opredelitvi Združenih narodov selitve ljudi tako na mednarodni ravni kot znotraj države. Ne pomenijo zgolj bega možganov ali hoje ‘s trebuhom za kruhom’. Ljudje s selitvami tudi prispevajo v družbo, katere novi člen postanejo. Pomemben izziv je torej izkoristek njihove drugačnosti. Izobraževalni sistem, v katerega se migranti vključujejo, je raznolik – še posebno kar zadeva njihovo kulturo ter že doseženo znanje v najširšem pomenu besede. Pomembna je tudi zavzetost delodajalcev in zaposlenih, da so pripravljeni v svoj krog potrpežljivo spreje(ma)ti tujce in jim pomagati, da postanejo tvoren del družbe.

Prepoznavanje znanja in spretnosti omenjenih ranljivih skupin je pomembno tako za posameznike kot družbo, katere delo so/postanejo. V družbi znanja jih moramo znati izkoristiti, saj na ta način pridobimo vsi. Vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS je korak v tej smeri, prireditve TVU pa so lahko pot k ozaveščanju javnosti.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2024 prikazujemo priložnosti za vključevanje vseh ranljivih v učenje, izobraževanje in posredovanje znanja. Veselimo se njihovih uspehov. Poudarjamo ne le uspešne zgodbe o integraciji, temveč izpostavljamo tudi spoštovanje do drugačnosti, ki vodi v sinergijo.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content